+48 18 353 64 46

Zadzwoń do nas !

Oferta

W związku z charakterystyką rynku, na którym działają nasze Kancelarie ofe­­­ru­­­jemy sze­­­ro­­­ki za­­­kres usług pra­­w­nych, obe­­j­mu­­­ją­­­cy pra­­k­ty­­cz­nie wszy­­st­kie dzie­­­dzi­­­ny pra­­­wa, zarówno w odniesieniu do spraw osób fizycznych jak i podmiotów pro­­­wa­­­dzących dzia­­­ła­­l­no­­­­­ść go­­­spo­­­da­­r­czą oraz jednostek samorządu terytorialnego:

W ramach usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców, oferta Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • stałą obsługę prawną, obejmującą kompleksowe prowadzenie spraw podmiotu gospodarczego,
 • kompleksową pomoc przy zakładaniu i prowadzeniu spółek handlowych, osobowych i cywilnych
 • dochodzenie należności od dłużników w postępowaniach sądowych
 • reprezentację w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również organami administracji państwowej, samorządowej i podatkowej,
 • opracowywanie i opiniowanie umów handlowych oraz innych aktów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • udzielanie porad prawnych
 • prowadzenie negocjacji w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

W ramach usług świadczonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, oferta Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • stałą obsługę prawną, obejmującą kompleksowe prowadzenie spraw jednostki,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie właściwości jednostki,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych oraz aktów prawa miejscowego,
 • prowadzenie postępowań sądowych i sądowoadministracyjnych

W ramach usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, oferta Kancelarii obejmuje m.in. udzielanie porad prawych, sporządzanie koniecznych pism procesowych oraz reprezentowanie Klientów zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku postepowań sądowych oraz administracyjnych, w szczególności w zakresie:

Prawa rzeczowego:
 • uregulowania własności nieruchomości, w tym spraw o zasiedzenie,
 • wydania nieruchomości od podmiotów nieuprawnionych, w tym od Skarbu Państwa oraz wszelkich roszczeń z tym związanych,
 • znoszenia współwłasności,
 • służebności gruntowych, w tym dróg koniecznych oraz służebności związanych z istnieniem na gruncie instalacji przesyłowych oraz wszelkich roszczeń z nimi związanych,
 • ustalenia granic nieruchomości,
 Prawa cywilnego:
 • dochodzenia należności od dłużników
 • odszkodowań i zadośćuczynień od podmiotów trzecich – w tym od ubezpieczycieli
 • spraw roszczeń konsumenckich
 • ochrony dóbr osobistych i roszczeń z tym związanych
Prawa spadkowego:
 • stwierdzenia nabycia i działu spadków
 • zachowków
Prawa rodzinnego:
 • spraw rozwodowych i separacyjnych oraz podziału majątku małżonków,
 • ustalenia pochodzenia dziecka,
 • ustalenia i zmiany wysokości alimentów
 • kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej
Prawa medycznego:
 • bieżącej obsługi podmiotów leczniczych
 • prowadzenia spraw z Narodowym Funduszem Zdrowia w szczególności:
  • kontraktowania z NFZ
  • realizacji umów z oddziałami NFZ
  • pomocy w trakcie przeprowadzanych kontroli
 • przygotowania Statutów oraz Regulaminów Organizacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej
 • przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
Spraw pracowniczych.
 • świadectw pracy
 • dochodzenia wynagrodzenia za pracę
 • roszczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy i mobbingiem

Spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym odwołań od decyzji organów emerytalno – rentowych.